Vedtekter i Tabernaklets Barnehage

EIERFORHOLD
Det er Pinsekirken Tabernaklet som eier barnehagen

FORMÅL
Barnehagen er underlagt lov om barnehager. Formålet er at barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Samtaler om tro og verdier skal være en naturlig del av dagen i barnehagen.

STYRET/SAMARBEIDSUTVALGET
Styret består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 representanter fra personalet og 2 representanter fra eier.
Foreldrene og personalets representanter velges for ett år. De velges på høsten og skriver under på tauhetsplikten.
Eiers representant er styrerleder og sekretær og innkaller til møtene
Styret skal i samråd med styrer se til at barnehagen blir drevet på en forsvarlig måte og i samsvar med lover, forskrifter og vedtekter. Styret godkjenner årsplanen.

OPPTAK
Hovedopptaket skjer på våren og følger kommunens søknadsfrister / søknadsskjema. Opptakskretsen er primært Skien kommune. Suppleringsopptak skjer gjennom året.
Den som er tildelt plass får beholde den fram til skolestart. Barnehagen har bare 100 % (hele) plasser fra høsten 2017, ikke delte plasser.

Opptakskriterier:
1. Barn med nedsatt funksjonshemming / barnevernsvedtak.
2. Søsken av barn som har plass (ved likhet – loddtrekning) og ansettes barn.
3. Gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn etc. blir så god som mulig

ÅPNINGSTIDER
Åpningstiden i barnehagen er 7.30 – 16.30, man – fre
Barnehagen er stengt 4 uker i juli, jul og påske.
De fastsatte åpningstidene må respekteres.Dersom barnet, gjentatte ganger, ikke er hentet til 16.30, blir foresatte belastes med
kr.200,-pr. påbegynte halvtime.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året.
Barnehagen er stengt på planleggingsdagene, juleaften og nyttårsaften, 1.mai og 17.mai.

FORELDREBETALING
Foreldrebetalingen er for 11 mnd. i året og betales 20. i hver måned.
Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldene satser som følge av lov, forskrift/statlig vedtak.
Barnehageplassen kan sies opp med 1(en) mnd. oppsigelse.
Det er 30 % søskenmoderasjon på barn nr 2,
50 % reduksjon på barn 3,4,5 osv
Sies plassen opp etter 1. mars må det betales ut hele barnehageåret.

PERSONALET
Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdannelse.
Personalet tilsettes av styret etter innstilling fra styrer. Styrer tilsettes av eier.
Ansatte må arbeide i samsvar med barnehagens målsetting, med utvidet kristen formålsparagraf.
De ansatte har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser.

FORELDREMØTER/FORELDRESAMTALER OG DUGNAD
Barnehagen arrangerer 1-2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.
Foreldrene innkalles til foreldresamtaler 1-2 ganger i løpet av barnehageåret.
Barnehagen har dugnad en gang i året.

BARNA OG AREALUTNYTTING
Barnehagen er for barn fra 0-6 år. Barnehagen er godkjent for 18 plasser.
Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kvm leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år
og 5,3 kvm for barn under 3 år.

BUDSJETT
Budsjett og regnskap legges fram for styret / økonomirådet i menigheten.

INTERNKONTROLL
Barnehagen har utarbeidet et eget internkontrollsystem som er tilpasset bedriften ut fra lovverk.
Styrer har ansvaret for utøving av internkontroll.

Vedtektene er fastsatt av styret for barnehagen november 2000, med korrigering oktober 2016.