Vedtekter i Tabernaklets Barnehage

Tilbake til Barnehagens hovedside

Eierforhold

Det er Pinsekirken Tabernaklet som eier barnehagen

Formål

Barnehagen er underlagt lov om barnehager. Formålet er at barnehagen skal sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Samtaler om tro og verdier skal være en naturlig del av dagen i barnehagen.

Styret/samarbeidsutvalget

Styret består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 representanter fra personalet og 2 representanter fra eier.

Foreldrene og personalets representanter velges for ett år. De velges på høsten og skriver under på tauhetsplikten.

Eiers representant er styrerleder og sekretær og innkaller til møtene

Styret skal i samråd med styrer se til at barnehagen blir drevet på en forsvarlig måte og i samsvar med lover, forskrifter og vedtekter. Styret godkjenner årsplanen.

Opptak

Hovedopptaket skjer på våren og følger kommunens søknadsfrister / søknadsskjema. Opptakskretsen er primært Skien kommune. Suppleringsopptak skjer gjennom året.

Den som er tildelt plass får beholde den fram til skolestart. Barnehagen har bare 100 % (hele) plasser fra høsten 2017, ikke delte plasser.

Opptakskriterier:

  1. Barn med nedsatt funksjonshemming / barnevernsvedtak.
  2. Søsken av barn som har plass (ved likhet – loddtrekning) og ansettes barn.
  3. Gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn etc. blir så god som mulig

Åpningstider

Åpningstiden i barnehagen er kl. 07:30–16:30, mandag – fredag.

Barnehagen er stengt fire uker i juli, jul og påske.

De fastsatte åpningstidene må respekteres. Dersom barnet, gjentatte ganger, ikke er hentet til 16.30, blir foresatte belastes med kr. 200,- pr. påbegynte halvtime.

Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av året.

Barnehagen er stengt på planleggingsdagene, juleaften og nyttårsaften, 1. mai og 17. mai.

Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen er for 11 måneder i året og betales 20. i hver måned.

Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldene satser som følge av lov, forskrift/statlig vedtak.

Barnehageplassen kan sies opp med 1 (en) måned oppsigelse.

Det er 30 % søskenmoderasjon på barn nr 2, 50 % reduksjon på barn 3, 4, 5 osv.

Sies plassen opp etter 1. mars, må det betales ut hele barnehageåret.

Personalet

Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdannelse.

Personalet tilsettes av styret etter innstilling fra styrer. Styrer tilsettes av eier.

Ansatte må arbeide i samsvar med barnehagens målsetting, med utvidet kristen formålsparagraf.

De ansatte har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser.

Foreldremøter/-samtaler og dugnad

Barnehagen arrangerer 1–2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.

Foreldrene innkalles til foreldresamtaler 1–2 ganger i løpet av barnehageåret.

Barnehagen har dugnad en gang i året.

Barna og arealutnytting

Barnehagen er for barn fra 0–6 år. Barnehagen er godkjent for 18 plasser.

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kvm. leke- og oppholdsareal pr. barn over tre år og 5,3 kvm. for barn under tre år.

Budsjett

Budsjett og regnskap legges fram for styret/økonomirådet i menigheten.

Internkontroll

Barnehagen har utarbeidet et eget internkontrollsystem som er tilpasset bedriften ut fra lovverk.

Styrer har ansvaret for utøving av internkontroll.

Vedtektene er fastsatt av styret for barnehagen november 2000, med korrigering oktober 2016.