Vedtekter i Tabernaklets Barnehage

Tilbake til Barnehagens hovedside

VEDTEKTER FOR
TABERNAKLETS BARNEHAGE


EIERFORHOLD

Det er Pinsekirken Tabernaklet som eier barnehagen


FORMÅL
Barnehagen er underlagt lov om barnehager. Formålet er at barnehagen skal sikre barna gode
utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf. Samtaler om tro og verdier skal være en naturlig
del av dagen i barnehagen.


STYRET/SAMARBEIDSUTVALGET
Styret består av 2 representanter valgt av foreldrene, 2 representanter fra personalet og
2 representanter fra eier.
Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. De velges på høsten og skriver under
på taushetsplikten.
Eiers representant er styreleder og sekretær og innkaller til møtene.
Styret skal i samråd med styrer se til at barnehagen blir drevet på en forsvarlig måte og i
samsvar med lover, forskrifter og vedtekter.
Styret skal bl.a godkjenne årsplanen for barnehagen.


OPPTAK
Hovedopptaket skjer på våren og følger kommunens søknadsfrister / søknadsskjema.
Opptakskretsen er primært Skien kommune. Suppleringsopptak skjer gjennom året.
Den som er tildelt plass får beholde den fram til skolestart.
Barnehagen har bare 100 % plasser.
Opptakskriterier: 1. Barn med nedsatt funksjonshemming / barnevernsvedtak.
2. Søsken av barn som har plass (ved likhet - loddtrekning) og ansattes barn.
3. Gruppesammensetningen m.h.t. alder, kjønn etc. blir så god som mulig


ÅPNINGSTID

Åpningstiden i barnehagen er 7.30 – 16.30, mandag - fredag.
Barnehagen er stengt 4 uker i juli, jul og påske.
De fastsatte åpningstidene må respekteres.
Dersom barnet, gjentatte ganger, ikke er hentet til 16.30, blir foresatte belastet med
kr. 200,- pr. påbegynt halvtime.
Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.
Barnehagen er stengt på planleggingsdagene, julaften, nyttårsaften, 1. mai, 17.mai,


FORELDREBETALING
Foreldrebetalingen er for 11 mnd. i året og betales før 15. i hver måned.
Foreldrebetalingen følger til enhver tid gjeldene satser som følge av lov, forskrift/statlig vedtak.
Barnehageplassen kan sies opp med 1(en) mnd. oppsigelse.
Det er 30 % søskenmoderasjon på barn nr to. For tredje barn og eventuelt flere barn er
barnehageplassen gratis.
Sies plassen opp etter 1. mars må det betales ut resten av barnehageåret.


PERSONALET
Styrer og pedagogisk leder skal ha førskole/barnehagelærer utdannelse.
Personalet tilsettes av styret etter innstilling fra styrer. Styrer tilsettes av eier.
Ansatte må arbeide i samsvar med barnehagens målsetting, med den utvidede
kristne formålsparagrafen.
De ansatte har taushetsplikt etter forvaltningslovens bestemmelser.


FORELDREMØTER/ FORELDRESAMTALER OG DUGNAD m.m
Barnehagen arrangerer 1-2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.
Foreldrene innkalles til foreldresamtaler 1-2 ganger i løpet av barnehageåret
Barnehagen har dugnad en gang i året.


BARNA OG AREALUTNYTTING
Barnehagen er for barn fra 0-6 år. Barnehagen er godkjent for 18 plasser.
Barnehagens norm for arealutnytting er 4 kvm leke- og oppholdsareal pr. barn over 3 år
og 5,3 kvm pr. barn under 3 år.


BUDSJETT
Budsjett og regnskap legges fram for styret / økonomirådet i menigheten.


INTERNKONTROLL
Barnehagen har utarbeidet et eget internkontrollsystem som er tilpasset bedriften ut fra lovverk.
Styrer har ansvaret for utøving av internkontroll.
Vedtektene er fastsatt av styret for barnehagen november 2000,
med korrigering august 2023.