Om Pinsekirken Tabernaklet Skien

Pinsekirken Tabernaklet Skien er en av Norges ca 300 pinsemenigheter. Ved årsskifte hadde menigheten tilsammen 841 medlemmer og menighetstilhørige. Tabernaklet er en flergenerasjonsmenighet som ønsker å være en kirke for mennesker med forskjellig alder og bakgrunn. Tabernaklet er en selvstendig menighet tilsluttet pinsebevegelsen og tar aktivt del i det tverrkirkelige arbeid i Skien.

Kort historikk

Pinsekirken Tabernaklet Skien ble grunnlagt den 18. mai 1908 av C. M. Seehuus. Tabernaklet var den første pinsemenigheten som ble grunnlagt i Nord-Europa. Menigheten ble dannet med bakgrunn i en vekkelse som gikk over Skien i 1906. Ved starten var det 27 medlemmer. Menigheten vokste jevnt, og i 1930 var det 237 medlemmer. Under Thor Sørlis forstandertid, på – 30 tallet, brøt det ut vekkelse i byen, og på 7 år vokste Tabernaklet til over 600 medlemmer.

På -50 tallet begynte Aage Samuelsen sin virksomhet ut i fra Tabernaklet. Han samlet mye folk og mange ble frelst. Aage startet etter hvert bevegelsen Maran Ata. Under Morgan Kornmos forstandertid (1959-1968) opplevde menigheten fornyet framgang og vekst. På 10 år vokste menigheten fra ca 500 til vel 700 medlemmer. Menigheten hadde også senere vekstperioder. Men som mange andre menigheter opplevde Tabernaklet brytning mellom tradisjonell pinsekristendom og nye karismatiske strømninger på 1980 og 1990 tallet. Menighetene Troens Liv og GKS-kirken har sprunget ut fra Tabernaklet. De siste årene har menigheten vært inne i en prosess, der målet er fornyet vekst. Menigheten har nå et stort barne- og ungdomsarbeid, og fått mange nye medlemmer de siste årene.

Vår tro og lære

Menigheten er en frittstående pinsemenighet etter nytestamentlig forbilde. Den bygger sin lære på Bibelen som Guds ord. Menigheten tilslutter seg Den apostoliske trosbekjennelsen og praktiserer et baptistisk dåpssyn.

 • Vi tror at  Bibelen er Guds ord, og den er basis for liv og lære.
 • Vi tror at Jesu er Guds Sønn, korsfestet, død og oppstått fra de døde.
 • Vi tror at alle kan få tilgivelse for sin synd og bli frelst ved tro på Jesus. Gjennom Jesu død og oppstandelse får vi evig liv og rett til å kalles Guds barn.
 • Vi tror at alle som har tatt imot Jesus bør bli døpt og også bli medlem i en lokal menighet.
 • Vi tror at alle kristne kan bli døpt i den Hellige ånd.
 • Vi tror at Gud gir nådegaver og tjenestegaver til alle troende.
 • Vi tror på vekst og modning er en normal utvikling for alle  kristne.
 • Vi tror at Jesus skal kommer tilbake.
 • Vi tror på evige liv og en nådig og rettferdig dom.

Visjon

Vår menighet skal være en menighet med åpne dører ...

• ... til Guds nærhet – gjennom bibel, bønn og lovprisning.
• ... til fellesskapet – gjennom omsorg, tjeneste og disippelskap.
• ... til vår verden – gjennom evangeliet i kraft, ord og gjerning.

Jesus sier: «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør». (Åpenbaringen 3:8)

Last ned vår visjon som PDF her.

Fast program

NB Det er av og til avvik fra det vanlige programmet, se kalender eller månedsplan for oppdatert informasjon

Søndagsmøte
Gudstjeneste kl. 11:00, med barnekirke.

Annerledes kveld
Mandager kl. 19:00 (fra ca. 1. sept.–ca. 15. juni).

Ungdomsprogram
Released fredager kl. 20:00 (ikke om sommeren).

Konfirmasjonsundervisning TenTro
Tirsdager kl. 17:30.

Barneaktiviteter september–juni

Babysang
Onsdager

Småbarnsang
Onsdag 16:00-19:00

Tweensklubben/GamingGruppe
Fredager kl. 18.00–20:00 for de fra 10–14 år.

Bønn

Bønnens time
Tirsdag kl. 11:00 - 12:00.

Felleskristen bønn
Onsdag kl. 07:00–08:00 (går på rundgang i forskjellige menigheter).

Sommerprogram

Søndag: Gudstjeneste kl. 11:00
Tirsdag: Bønnens time kl. 11:00
Onsdag: Sommerkveld kl. 19:00

Kirkelige handlinger

Barnevelsigne

Velkommen til å ha barnevelsignelse i Tabernaklet! For vår kirke er det privilegium å omslutte også de minste med forbønn.
Under barnevelsignelsen kommer familien frem og blir presentert for menigheten. Som oftest vil en av pastorer holde barnet og be en enkel bønn om velsignelse.
Det er vanlig å ha barnevelsignelsen når barnet er noen måneder gammelt, men barnet kan også være mye eldre. Ta kontakt for nærmere samtale, så kan vi finne en passende dato.

Dåp

Velkommen til å bli døpt i Tabernaklet!  Vår kirke praktiserer troende dåp., hvilket betyr at dåpen utføres på grunnlag av tro på Gud og bekjennelse av Jesus som Herre. Vi har et tradisjonelt baptistisk dåpspraksis med full neddykkelse i vann. Ønsker du å bli døpt, ta kontakt for nærmere samtale, så kan vi finne en passende dato.

Medlemsskap

Alle som ønsker det kan tilhøre Pinsekirken Tabernaklet Skien, både barn og voksne. Fullt medlem kan de bli som  tror på Gud, bekjenner Jesus som Herre og er døpt som troende i Faderen, Sønnen og Den hellige ånds navn.  Personer som ikke er døpt men ønsker å tilhøre menighetsfellesskapet er også hjertelig velkommen til det, men da som menighetstilhørige.  Ønsker du å tilhøre vår kirke er det best å ta kontakt med vår pastor og avtaler en samtale. Du kan lese mer om vår kirke i våre vedtekter.
Dersom du ikke vet om du er medlem i et annet trossamfunn kan du ringe Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00 og be om innsyn i opplysninger registrert på ditt personnummer, for mer informasjon, klikk her. Om du er usikker på om du er medlem hos, eller registrert i Den norske kirke, kan du ved hjelp av din BankID selv sjekke status - klikk her.

Nattverd

Vår kirke praktiserer "åpen nattverd", det betyr at alle troende som ønsker å delta er hjertelig velkommen. Vi tror at å delta i nattverden er en fin og tydelig bekjennelse av tro, men også en åndelig forening mellom Jesus og den troende.

Vigsler

Fra 1. oktober 2004 ble det folkeregisteret ved likningskontoret som foretar prøving, det vil si ordner alle papirer og godkjenninger i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Folkeregisteret skriver også ut vigselsattest. Her kommer litt informasjon om nødvendige papirer i forbindelse med vigsel.
Brudeparet må selv  sørge for å levere de aktuelle papirer til  folkeregisteret. Etter prøving vil folkeregisteret utstede en attest som er gyldig i 4 måneder, dette dokumentet skal gis til den som skal foreta vigselen. For mer informasjon og nedlasting av nødvendige skjema: 1) Erklæring fra brudefolkene 2) Forlovererklæring Ønsker en eller begge å endre navn i forbindelse med vigselen, for mer informasjon klikk her:  «Endring av navn».

Begravelse

Tabernaklet ønsker å være en kirke for hele livet, og en del av livet er også død og begravelse. Som oftest vil begravelsen finne sted i kapellet i nærheten av gravstedet, men dette avtales mellom pårørende og begravelses byrå. Ofte har vår pastor samtale med den syke og familien under sykdomstiden, slik at kontakten allerede er opprettet. Når døden har inntruffet er den normale gangen at de pårørende kontakter begravelsesbyrå, som så kontakter vår pastor for å avtale tidspunkt for seremonien. Menighetens pastor tar raskt kontakt med pårørende for å avtale samtale der innhold av seremonien og andre praktiske spørsmål avklares. Ta gjerne kontakt med vår pastor for nærmere informasjon.

Pinsebevegelsen

Det er ca. 300 pinsemenigheter i Norge, med til sammen ca 32.000 medlemmer. I tillegg kommer ca 10.000 menighetstilhørige (hovedsakelig barn av medlemmer).

Med menighetstilhørige utgjør bevegelsen ca. 42.000. Pinsebevegelsen her i landet er en del av en verdensomspennende bevegelse med nærmere 300 millioner medlemmer.

Alle pinsemenighetene er selvstendige. Tross den løse strukturen har bevegelsen en felles profil. Bevegelsens viktigste fellesfora er Pinsebevegelsens Lederkonferanse. Lederkonferansen har valgt et Lederråd til å representere bevegelsen utad. Det meste av virksomheten foregår i de lokale menighetene, men vi har også en god del fellestiltak som menighetene står sammen om.

Bevegelsens viktigste fellestiltak er:

 • Pinsemisjonen
 • IBRA Radio
 • Tv-Inter
 • Filadelfiaforlaget
 • Evangeliesenteret
 • To Folkehøyskoler
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg.
 • LED-konferranser

For mer informasjon, Pinsebevegelsen i Norge: pinsebevegelsen.no